Venergi

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky www.venergi.sk

Článok I. Vymedzenia pojmov 

 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.venergi.sk je spoločnosť Ing. Radoslav Palša – UNICOTEX,  so sídlom Levočská 36, 080 01 Prešov zapísaná v Živnostenskom registri: 707-14263, IČO: 34903739, DIČ: 1045857428 IČ DPH: SK1045857428 (ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare).
 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvoril s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k tovaru za dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare).
 3. E-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
 4. Tovar, ktorý si kupujúci môže zakúpiť, sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu www.venergi.sk, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).
 5. Komunikácia a predajná zmluva je uzavretá na diaľku, kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II. Cena

Cena za tovar je uvedená priamo pri každom jednotlivom tovare v e-shope www.venergi.sk. Cena za tovar je uvádzaná vrátane dani z pridanej hodnoty. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny:

 • platba na dobierku (platba priamo kuriérovi alebo v odbernom mieste pri preberaní tovaru)

K cene tovaru bude pripočítané poštovné – náklady dodania tovaru podľa vybraného spôsobu a adresy dodania.

Predávajúci po úhrade ceny tovaru vrátane nákladov dodania tovaru vystaví kupujúcemu faktúru spolu s potvrdením o úhrade, pričom každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti riadneho daňového dokladu s rozpisom jednotlivého účtovaného tovaru, ako aj spôsobu ich dodania. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok III. Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope, výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Od kupujúceho je pre správne a riadne vybavenie objednávky potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov aj s nákladmi spojenými na doručenie tovaru. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.  

Po odoslaní objednávky v e-shope je automaticky generovaný informačný e-mail, ktorý je doručený kupujúcemu s informáciou o tom, že predávajúci dostal objednávku kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na emailovú adresu kupujúceho s informáciou o spracovaní objednávky.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť: nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa.  

Článok IV. Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba na dobierku (platba priamo kuriérovi alebo v odbernom mieste pri preberaní tovaru)
 • platba pri osobnom odbere tovaru na adrese UNICOTEX, Levočská 36, 080 01 Prešov

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

 • zľavu za opakovaný nákup,
 • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, kupujúci je o tomto fakte informovaný s možnosťou čiastočných dodávok.

Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

 • kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta1, Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, DIČ: 2020351993, IČ DPH: SK2020351993 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SRO, Vklad č. 3215/B,

Článok VI. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania:

Spôsob dopravy Objednávky do 90 € (vrátane) Objednávky nad 90 €
Kuriér SPS 4€ 0€
Spôsob platby Cena v € Cena v €
Na dobierku 0€ 0€

Tovar odoslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti je doručovaný obvykle nasledujúci pracovný deň po odoslaní z nášho skladu. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb, ako aj cien za tieto služby. 

Tovar je možné vyzdvihnúť na adrese sídla spoločnosti: UNICOTEX, Levočská 36, Prešov 080 01.

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII. Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

Článok VIII. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok má iba kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Prevádzkovateľ rozširuje spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku na 30 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej len „rozšírená/predĺžená lehota na odstúpenie od zmluvy“), a to bez uvedenia dôvodu a bez sankcií.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, v listinnej podobe (t.j. písomne, napríklad listom) alebo aj e-mailom, prípadne aj na trvalom nosiči (napríklad na USB disku, CD a pod.) odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby do zásielky pripojili kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. 

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť Formulár na vrátenie tovaru

Tovar nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar/službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

V súlade s ust. §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok IX. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

 • zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu.

Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok X. Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní stránka www.venergi.sk rešpektuje a dodržiava všetky predpisy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov kupujúcich. Viac o ochrane a možnostiach spracovania osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky, ktoré nájdete v sekcii Reklamácia.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od DATUM 2021.

sk_SKSlovak